2017
Të dhëna tremujore të paaudituara 2017

Janar - Mars

Buletinet mujore te sistemit bankar 2017

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

2016
Të dhëna tremujore të paaudituara 2016

Janar - Mars

Prill - Qershor

Korrik - Shtator

Tetor - Dhjetor

Buletinet mujore te sistemit bankar 2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005